img

Pollo and Vitello

Family Trays Serves 5 to 6

Small Trays Serves 10 to 12

Large Trays Serves 20 to 22